Jag vill tacka er så mycket för ert fantastiskt idoga arbete som ni bjudit oss läsare på. Så mycket goda vinare! Hoppas att er lyckliga stjärna lyser lika starkt över er även 2008. Jag är en trogen läsare.Vi drack också BiSllcart-laemons halvflaska på nyårsafton, vilket vin! Kull att den trängde sig in på topptolv! Då vet jag vad det för klass på det ni rankat.Mvh Johan

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS